บุคลากร

ชื่อ – สกุลตำแหน่งโทรศัพท์ที่ทำงานE-mail
นางสาวทิพวัลย์
เวชชการัณย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
02-333-3801tipawan@mhesi.go.th
นายชาญวิทย์
ตรีเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ02-333-3921charnwit@mhesi.go.th
นายวัฒนจักร
พุ่มวิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ02-333-3943watanachak.p@mhesi.go.th
นายเอกชัย
เขื่อนมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ02-333-3700 ต่อ 4080aekachai@mhesi.go.th
นางสิริพร
สร้อยภู่ระย้า
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ02-333-3700 ต่อ 4051siriporn.sr@mhesi.go.th
นางสาวสุมนรัตน์
ริยาพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ02-333-3700 ต่อ 4063sumonrat.r@mhesi.go.th
นางสาวสนธิ์
บุญสรรค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ02-333-3700 ต่อ 4054sond.b@mhesi.go.th
นางสาวพรทิพย์
เพิ่มวรัญญู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน02-333-3700 ต่อ 4085pronthip.p@mhesi.go.th
นางสาว
ชลดา
ดอนแสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน02-333-3700 ต่อ 4084chonlada.d@mhesi.go.th
นางสาว
กมลชนก
เถื่อนสุริยะ
นักจัดการงานทั่วไป02-333-3700 ต่อ 5025kamonchanok.t@mhesi.go.th
นางสาวอมรรัตน์
ใจแสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน02-333-3700 ต่อ 4052 amornrat.c@mhesi.go.th
นางสาวจิณห์นิภา
พลีทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน02-333-3700 ต่อ 4052 jinnipa.p@mhesi.go.th
นางสาว
รวิวรรณ
ชูชั่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน02-333-3700 ต่อ 4052 rawiwan.c@mhesi.go.th
นายณัฐวุฒิ
ศรีสมบัติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน02-333-3942 nattawut.s@mhesi.go.th