แผนผังองค์กร

นางสาวทิพวัลย์
เวชชการัณย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

นายวัฒนจักร
พุ่มวิเศษ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นายชาญวิทย์
ตรีเดช

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

นายเอกชัย
เขื่อนมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสิริพร
สร้อยภู่ระย้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

นางสาวสุมนรัตน์
ริยาพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวสนธิ์
บุญสรรค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

นางสาวพรทิพย์
เพิ่มวรัญญู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวชลดา
ดอนแสง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกมลชนก
เถื่อนสุริยะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาววัชราภรณ์
แสงสว่าง

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์
ใจแสน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจิณห์นิภา
พลีทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวลัดดาวรรณ
เจริญศิริวัฒน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวรวิวรรณ
ชูชั่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายณัฐวุฒิ
ศรีสมบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน