ผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย รวม ๑6 มหาวิทยาลัย ภายใต้ 5 แผนงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2556 – 2562

จากการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2556 – 2562 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย รวม ๑6 มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา ภายใต้ 5 แผนงานหลัก ซึ่งประกอบด้วย แผนงานพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ แผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ แผนงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีผลการดำเนินงาน ดังนี้