Research to Market : R2M

        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์
         เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย / สถาบันการศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยอาศัยกลไกและการบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ซึ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ เป็นการแข่งขันการวางแผนการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ในระยะต้น ซึ่งมุ่งเน้นแนวคิดผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการของตลาดในการใช้นวัตกรรมดังกล่าวที่ชัดเจนโดยทีมนักศึกษา ส่งผลให้ได้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย์ สำหรับการดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่อไป ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยี ที่สามารถพัฒนาหรือถ่ายทอดไปสู่การผลิตสินค้าและบริการต่อไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น
การแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย
>>  นักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp เพื่อเลือกผลงานวิจัย พร้อมทั้งเรียนรู้เครื่องมือในการดำเนินโครงการ เช่น Lean Canvas
            รวมถึงการวิเคราะห์ Core-Technology และนำไปดำเนินการศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งปรึกษานักวิจัยและพี่เลี้ยงประจำทีม
       >>  แข่งขันการนำเสนอเพื่อตัดสินตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย
การแข่งขันระดับภูมิภาค
       >>  ทีมตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Boot Camp
       >>  แข่งขันการนำเสนอเพื่อตัดสินตัวแทนระดับภูมิภาค
การแข่งขันระดับประเทศ
       >>  แข่งขันการนำเสนอเพื่อตัดสินตัวแทนระดับประเทศ

 

ผลการประกาศรางวัล Research to Market : R2M