RSP Innovation Day

        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน Regional Science Park (RSP) Innovation Day เปิดเวทีเผยแพร่ความสำเร็จด้านงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพ โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ตลอดจนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจและบทบาทของ สอว. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ รวมถึงบริการด้านต่างๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เป็นที่รู้จักทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ สอว. และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคด้วย
       กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของ สอว. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่ได้รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาด ตลอดจนได้พบปะกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐบาลโดยตรง กิจกรรมการเสวนาและให้คำปรึกษาด้านการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าว ยังได้มีการมอบรางวัลสุดยอดนวัตกรรมระดับประเทศ (RSP Innovation Award) จำนวน 2 สาขา ได้แก่ สาขานักธุรกิจนวัตกรรม และสาขาผลิตภัณฑ์ / กระบวนการนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยมอบให้แก่ผู้รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูผู้ประกอบการที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและมีผลงานดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ภาพบรรยากาศภายในงาน RSP Innovation Day และผลการประกาศรางวัล RSP Innovation Award