อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

LNESP นำเสนอในเชิงตึก รูปแบบตึก การดำเนินงานด้านก่อสร้าง ปีที่ก่อสร้างเสร็จ ผู้รับผิดชอบ (แม่ข่าย) บริการตามข้อ 3

1. ความเป็นมา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชากรมากที่สุดของประเทศ มีเพียงอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมทั้ง 20 จังหวัด ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขนาดของประชากรและพื้นที่แล้ว รวมทั้งภาคการผลิตสินค้าและบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ การท่องเที่ยว ที่หลากหลายแล้ว แม้จะพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) จนเต็มขีดความสามารถในอนาคตแล้ว ยังคงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการบริการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ในการสนับสนุนการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคต จึงจำเป็นต้องมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และเป็นการแบ่งเบาภาระอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ในทุกมิติ โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพื่อให้ภาครัฐ และเอกชน สามารถใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง สอดคล้องกับกลยุทธ์การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเหนี่ยวนำให้เกิดการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมั่นคงต่อไป

การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) จะใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นฐานในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีการดำเนินงานในลักษณะเครือข่าย มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นแม่ข่าย ร่วมกับ 5 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่มีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีการดำเนินงานโดยใช้ทรัพยากรที่มีควบคู่กับส่วนที่ขอเพิ่มเติม เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย ห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์ทดสอบ รับรองมาตรฐาน การบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรายใหม่ การพัฒนาขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน การทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เป็นต้น

พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับก่อสร้างอาคารอำนวยการฯ ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารอำนวยการฯ รวม 50 ไร่ โดยใช้พื้นที่บริเวณเทคโนธานี ใกล้กับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เนื่องจากมีศักยภาพในการพัฒนาสูง มีความพร้อมจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจเดิมและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจและการค้าที่เข้มแข็งและเติบโตสูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความพร้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา สามารถสร้างกลไกการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้มากขึ้น และสร้างสังคมผู้ประกอบการ พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ Startup เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการสร้างนวัตกรรมให้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การก่อสร้างอาคาร

2. รูปแบบอาคาร

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4 ชั้น มีดาดฟ้าจำนวน 1 หลัง พื้นที่ใช้สอยประมาณ 28,000 ตารางเมตร สำหรับการดำเนินงานในแต่ละอุตสาหกรรมหลัก (Cluster) ได้แก่ (1) อุตสาหกรรมในโซ่คุณค่าของ พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร และข้าว (2) อุตสาหกรรม IT Software และ Digital content (3) อุตสาหกรรมด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีชีวภาพ และ (4) อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน สิ่งแวดล้อม และวัสดุด้านพลังงานซึ่งต้องวางระบบให้สอดคล้องกับประเภทห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมนั้น ประกอบด้วย

ชั้นที่ 1 ประกอบด้วยโถงต้อนรับ สำนักงาน พื้นที่อเนกประสงค์
ชั้นที่ 2 ประกอบด้วยสำนักงาน ห้องปฏิบัติการที่ใช้สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมรัฐ และ เอกชน และห้องประชุม
ชั้นที่ 3 ประกอบด้วยห้องอเนกประสงค์ โถงจัดแสดงนิทรรศการ ห้องประชุม และพื้นที่สำหรับการแสดงเทคโนโลยี
ชั้นที่ 4 ประกอบด้วยสำนักงาน ห้องผู้บริหาร ห้องโถง ทางเดิน และห้องประชุม
ดาดฟ้า ประกอบด้วยห้องเครื่อง ห้องระบบลิฟต์ ระบบพลังงานโซล่าเซลล์ และพื้นที่ดาดฟ้า

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่ส่วนกลาง ประกอบด้วย โถงทางเข้าหลักมีหลังคาคลุมลานกิจกรรมอเนกประสงค์ภายนอก พื้นที่ถนนทางเข้าออก และลานจอดรถ พื้นที่ปลูกหญ้า ทางเดินเท้า และจัดภูมิทัศน์

3. การดำเนินงานด้านก่อสร้าง

ผู้ว่าจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)
ผู้รับจ้างก่อสร้างบริษัท โชคชัยวัฒนาก่อสร้าง จำกัด
ระยะเวลาเริ่มต้น 25 กันยายน 2562 สิ้นสุด 12 พฤศจิกายน 2564 (780 วัน)
งบประมาณการก่อสร้าง448,500,000 บาท
ผู้รับจ้างควบคุมงานบริษัท แปลน คอนซัลแตนท์ส จำกัด

สารบัญรูปภาพที่เกี่ยวข้องทั้งหมด