อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

Highlight

“อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมให้บริการ”

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมแล้วสำหรับการให้บริการเอกชน ด้วยบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมสำหรับเป็นนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภาคใต้และของประเทศ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นฐานความรู้ ให้เติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง ต่อไป

 1. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ คือหน่วยงานอะไร ตั้งขึ้นเพื่ออะไร

        อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคแห่งแรกของภาคใต้ เป็น นิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนมุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  โดยการถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ ออกมาสู่เชิงพาณิชย์ มีการวิจัยร่วม การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากร และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจเพื่อแข่งขันในตลาดโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ และของประเทศ

 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตั้งอยู่ที่ไหน

        อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ประมาณ 80 ไร่ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7.6 กิโลเมตร บนถนนปุณณกัณฑ์ ตั้งอยู่ในหมู่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  90110

        ทำเลที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์

        ตั้งอยู่ในโซนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาและภาคใต้ 

        ระยะ 65 กิโลเมตร จากด่านศุลกากรสะเดา พรมแดนไทย-มาเลเซีย

        ระยะ 30 กิโลเมตร จากนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ (ฉลุง)

        ระยะ 29 กิโลเมตร จากท่าเรือน้ำลึกสงขลา

        ระยะ 27.4 กิโลเมตร จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่

        ระยะ 11.6 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่

        ระยะ 9.6 กิโลเมตร จากสถานีขนส่งหาดใหญ่

 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้กับพื้นที่รองรับการเป็นนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชน

        อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มีพื้นที่ใช้สอย รวม 20,177 ตารางเมตร สำหรับรองรับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา พร้อมให้บริการเอกชน จัดสรรเป็นพื้นที่สำหรับสำนักงานผู้ประกอบการ แบบ Office, Dry Lab, Wet Lab, Startup ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงงานต้นแบบ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ Technology Center รวมทั้งให้บริการเป็นศูนย์ประชุมในระดับภูมิภาค ได้แก่ ห้องประชุมเอนกประสงค์ขนาด 200 ที่นั่ง ห้องประชุม Auditorium ขนาด 150 ที่นั่ง  และห้องประชุมขนาด 70 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง นอกจากนี้ยังมีห้องประชุมขนาดเล็กในพื้นที่ผู้ประกอบการเพื่อความสะดวกในการจัดประชุมและอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง

        อาคาร A  เป็นอาคารให้บริการหลักของอุทยานวิทยาศาสตร์ สูง 5 ชั้น เป็นที่ตั้งของสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม ภายในอาคาร A ได้จัดสรรพื้นที่ให้บริการสำหรับเอกชน เพื่อเป็นสำนักงานผู้ประกอบการ และ Dry Lab  พื้นที่ธุรกิจบ่มเพาะ ธุรกิจ Startup โดยมีพื้นที่ขนาดต่าง ๆ ได้แก่ ขนาด 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55 และ ขนาด 60 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 52 ห้อง ภายในอาคาร A ยังมีบริการห้องประชุมแบบเอนกประสงค์ ขนาด 200 ที่นั่ง และห้องประชุมแบบ Auditorium ขนาด 150 ที่นั่ง ห้องประชุมขนาด 70 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุมขนาดเล็กในพื้นที่ผู้ประกอบการทุกชั้น สำหรับรองรับกิจกรรมการประชุมทางวิชาการ การอบรม และการเจรจาธุรกิจ  นอกจากนี้ ยังมี Co-working Space  ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร และห้องออกกำลังกาย เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบครันให้กับผู้มาใช้บริการพื้นที่และบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่มาใช้บริการต่าง ๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

        อาคาร B  เป็นอาคาร 2 ชั้น ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ Food Makerspace, Future Food Lab, Pilot Plant ซึ่งมีทั้ง Food Pilot Plants และ Extract Pilot Plant, Rubber Kitchen โดยให้บริการด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง ภายในอาคาร B ให้บริการพื้นที่สำหรับผู้ประกอบการเป็นห้องปฏิบัติการแบบ Wet Lab ขนาด 95 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 11 ห้อง รวมทั้งมีบริการห้องประชุมขนาด 20 ที่นั่ง สำหรับการประชุมและอบรมอีกด้วย

        อาคาร C เป็นอาคาร 1 ชั้น เป็นพื้นที่ Technology Center ในรูปแบบห้องปฏิบัติการสำหรับแสดงตัวอย่างความก้าวหน้าและเทคโนโลยีที่มีความสำคัญและเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วยห้องแสดง Rubber Innovation, Embedded Technology และ Data center รวมทั้งมีห้องประชุมขนาดเล็กบริการอีกด้วย

        อาคาร D เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นที่ตั้งของศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เพื่อให้บริการตามวัตถุประสงค์ของเอกชน

 • อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้กับความพร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

        อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้มีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการครบครัน ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบโทรคมนาคม ระบบความปลอดภัย ระบบความสะอาด พร้อมทั้งมีสิ่งบริการคุณภาพชีวิต ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร และ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น

ระบบไฟฟ้า : กำลังไฟฟ้า 3,200 KVA ไฟฟ้าระบบ 3 เฟส มีไฟฟ้าสำรองต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง

ระบบน้ำ : ใช้ระบบประปา มีถังเก็บน้ำความจุ 400 ลูกบาศก์เมตร และ ผลิตน้ำสะอาดสำหรับใช้ในการทดลอง

ระบบโทรคมนาคม : มีอินเทอร์เนตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ในตัวอาคาร

ระบบความปลอดภัย : มีการควบคุมความปลอดภัยทุกพื้นที่ด้วยกล้องวงจรปิด และ มี รปภ. 24 ชั่วโมง

ระบบดับเพลิง : มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้

ระบบบำบัดน้ำเสีย : สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบความสะอาด : ดูแลความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางทุกอาคาร

ระบบปรับอากาศ : ใช้ระบบ VRF ประหยัดพลังงาน 40%

พลังงาน : อนุรักษ์พลังงานด้วยหลอด LED ทั้งอาคาร

 • บริการของเรา
 • บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน
 • บริการพื้นที่สำนักงานผู้ประกอบการ และการวิจัยและพัฒนา

   สำหรับ Startup, ผู้ประกอบการบ่มเพาะ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่ กลาง เล็ก

   Dry Lab, Wet Lab

 • บริการพื้นที่สำหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือส่วนผสมในการผลิตด้านอาหาร

   ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

 • บริการโรงงานต้นแบบ

   ด้วยเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ

 • ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

    ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ เคมีวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 • บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ด้วย platform ต่าง ๆ
 • บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน

Co-research/IRTC/ITAP/TM/CDP)

 • บริการสนับสนุนทางธุรกิจ
 • การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • การบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม
 • การออกแบบนวัตกรรม
 • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 • บริการสนับสนุนด้านการเงิน
 • สิทธิประโยชน์ BOI ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก 50% เป็นเวลา 5 ปี จากเกณฑ์ปกติ
 • การสนับสนุนจากกรมสรรพากร โดยนำค่าใช้จ่าย ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม มาหักได้ 300% (3 เท่า)
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • บริการอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศในการทำงาน
 • บริการศูนย์ประชุมและห้องประชุม
 • ประเภทผู้ใช้พื้นที่อาคาร
  • วิจัยและพัฒนา (Research and Development)
  • สนับสนุนวิจัยและพัฒนา (Research and Development Support)
  • สนับสนุนธุรกิจ (Business Support)
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต (Quality of life)
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอาคารและ Platform ของอุทยานฯ
 • มีโครงการวิจัยและพัฒนาตาม Platform ของอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ
 • ร่วมทำงานวิจัยและพัฒนากับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หรือ
 • มีการจ้างงานนักวิจัยและพัฒนา   และ
 • นำส่งข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ร้องขอ และ
 • ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมตาม Platform ของอุทยานวิทยาศาสตร์
 • หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ใช้บริการอาคาร
 • ลักษณะของธุรกิจ
 • โครงการความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์
 • แผนการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
 • กิจกรรมการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อระบบนิเวศนวัตกรรม
 • การมีส่วนร่วมและสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ
 • เสถียรภาพทางการเงิน
 • ประสบการณ์ในทางธุรกิจ
 • ภาพลักษณ์ธุรกิจ
 • การใช้ประโยชน์จากพื้นที่
 • สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้บริการอาคาร
 • เข้าถึงนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ
 • เข้าถึงผลงานวิจัยที่พร้อมออกสู่เชิงพาณิชย์
 • เข้าถึงโปรแกรม/โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 • ได้ใช้เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ วิทยาศาสตร์ที่มีมูลค่าสูง
 • ได้สิทธิประโยชน์จาก BOI โดยได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นเวลา 5 ปี นับจากได้ยกเว้นตามเกณฑ์ปกติ
 • นำค่าใช้จ่ายในการทำวิจัยและพัฒนาไปหักภาษีได้ 300% (ผ่าน สวทช.)
 1. เครือข่ายพันธมิตรสำหรับผู้ใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
 2. มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยทั่วประเทศ
 3. มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยในต่างประเทศ
 4. Science Park ทั่วโลก
 5. ภาคเอกชนในพื้นที่ระดับจังหวัดและภาค ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ
 6. หน่วยงานภาครัฐที่ให้การอนุญาตต่าง ๆ เช่น สมอ.  อย.  GMP  GAP เป็นต้น
 7. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

ที่อยู่

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ส่วนขยาย)

อาคาร A ชั้น G

หมู่ 6 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

Contact

PSU Science Park

Prince of Songkla University,

Building A, Floor G, Moo 6, Tambon Thungyai, Amphur Hatyai, Songkhla, 90110, Thailand

Tel :  074 859 500, 074 859 501 

Email : psusciencepark@gmail.com

Website :  https://psusp.or.th/

Facebook : www.facebook.com/psu.sciencepark