อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) Northeastern Science Park (Khon Kaen)

               ดำเนินการภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ถือเป็นนิคมวิจัยแห่งภาคอีสาน อันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ประกอบไปด้วยห้องปฏิบัติการ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย แหล่งข้อมูลและการบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันระหว่าง
ภาคการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน ที่จะสามารถเสริมสร้างให้เกิดนิคมวิจัยอันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถของทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน

               อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 35 ไร่ มีพื้นที่
ใช้สอยทั้งสิ้น 16,000 ตารางเมตร โดยออกแบบอาคารให้มีส่วนผสมผสานกับความเป็นธรรมชาติและการประหยัดพลังงาน (Green building) เหมาะสำหรับเป็นพื้นที่ให้บริการสำหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิจัย มีพื้นที่บริการรองรับ โดยแบ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ ห้องประชุม สัมมนา และ CO-WORKING SPACE

ที่อยู่

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

Tel : 043-048048, 089-7127126

Fax : 043-048047

Email : info@kkusp.com

Website : sciencepark.kku.ac.th

Line : @nip5892l