STDB ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน ว และ ท

          ที่ผ่านมา โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ เครื่องมือและห้องปฏิบัติการ ซึ่งภาครัฐได้มีการลงทุนจัดหามาในมูลค่าสูงแต่ยังมีการใช้งานอย่างจำกัดเพียงเฉพาะการวิจัยในหน่วยงานวิจัยหรือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ประกอบกับการให้บริการด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการในภาคเอกชนยังไม่แพร่หลาย ทำให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีความสามารถในการลงทุนไม่สามารถเข้าถึงแหล่งบริการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อเผยแพร่และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จแก่ประชาชน (One Stop Service) สามารถเข้ามาสืบค้นข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ดังนั้น ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน ว และ ท จึงเป็นตัวกลางในการเชื่อมให้ภาคเอกชนเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้น 

วัตถุประสงค์
     1) เพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
     2) เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตลอด 24 ชม.
     3) เพื่อให้เกิดการใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อย่างทั่วถึง คุ้มค่า และเต็มประสิทธิภาพ โดยประชาชนและภาคเอกชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวก
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่ร่วมดำเนินงานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานฯ
     1) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยพะเยา
     2) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     3) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
     4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     5) มหาวิทยาลัยบูรพา