IP Protection การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญามีบทบาทสำคัญกับการประกอบธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการไทยยังขาดความรู้ ความเข้าใจและความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จึงควรมีบทบาทในการให้บริการแก่ภาคเอกชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษาและชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญ แล้วนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมแก่กิจการของตน นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นกลไกที่สำคัญในการนำงานวิจัยออกมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และดูผลประโยชน์ ให้กับทั้งเจ้าของงานวิจัยและผู้ใช้สิทธิ์ในงานวิจัยนั้นๆ โดยการให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะประกอบด้วยบริการหลักๆ 4 ด้านคือ การส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Creation) การให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา (IP Protection) การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา (IP Commercialization) การบังคับใช้สิทธิ (Enforcement) โดยมีผลการดำเนินงานในส่วนของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้