Innovation Design Center บริการออกแบบนวัตกรรม

การให้บริการออกแบบนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นการให้บริการออกแบบนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งมักจะไม่สามารถดำเนินการในส่วนนี้ได้เอง เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรและความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยการบริการจะเน้นที่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging design) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design) ตลอดจนสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายทางการค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ส่งผลดีต่อสินค้าหรือธุรกิจ ช่วยสร้างการจดจำ และเพิ่มยอดขายมากขึ้น

ซึ่งผลจากการให้บริการของศูนย์ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นจะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้าให้มีความโดดเด่น ดึงดูดใจ อันจะส่งผลในด้านบวกต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย โดยการให้บริการด้านการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์นั้นเป็นการให้บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพิมพ์และขึ้นชิ้นงานสำเร็จ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการธุรกิจฐานเทคโนโลยีและเชื่อมโยงกับบริการอื่นๆ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค