Co Research การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

การวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative research) เป็นกลไกที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนของประเทศมีศักยภาพในการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการวิจัยร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นงานวิจัยที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในระดับห้องปฏิบัติการและพร้อมที่จะต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง โดยคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยและพัฒนาของเอกชน วัตถุประสงค์
  • เพื่อกระตุ้นและชักจูงให้ภาคเอกชนหันมาสนใจทำงานวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความเข้มแข็งให้กับ ธุรกิจ นำไปสู่การต่อยอดการลงทุนวิจัยพัฒนาในภาคเอกชน
  • เพื่อให้เกิดการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เป็นผู้เชื่อมต่อกลาง
  • เพื่อสร้างโอกาสและดึงดูดภาคเอกชนให้เข้ามาเป็นลูกค้าอุทยานวิทยาศาสตร์ ในอนาคต
  • เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกในระบบเศรษฐกิจในระดับสูงทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
หลักการสนับสนุนงบประมาณ
  • เอกชนต้องร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน (in-cash) และรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (in-kind) ไม่ต่ำกว่า 60% ของมูลค่าโครงการ
  • อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Regional Science Park:RSP) สนับสนุนงบประมาณ ไม่เกิน 40% ของมูลค่าโครงการ