IRTC การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ เป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการแก้ปัญหาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน รวมถึงการเข้าถึงการให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้ประกอบการในแผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่

1. บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด
โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคนิคการขุดแร่ไพโรฟิลไลต์สำหรับใช้ในงานประติมากรรมของเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ จังหวัดสระบุรี การผลิตแร่ไพโรฟิลไลต์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมประติมากรรม ซึ่งมีอยู่ที่หน้าเหมืองเก่า บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัดได้เป็นผู้ดำเนินการทำเหมือง โดยในการวางแผนผลิตดังกล่าวทางบริษัทจำเป็นต้องศึกษาสภาพพื้นที่และสร้างแผนที่ข้อมูลทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม เพื่อระบุขอบเขตแร่ที่เป็นเกรดประติมากรรม รวมทั้งต้องการทราบเทคนิคและการออกแบบทางวิศวกรรมธรณีที่แตกต่างไปจากเทคนิคและวิธีการเดิมที่ใช้ในการผลิตแร่เกรดอุตสาหกรรม เพื่อให้การผลิตดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่ากับต้นทุนการทำเหมือง

2. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
โครงการวัสดุปลูกพืชจากองค์ประกอบเหลือใช้ของกาแฟ การพัฒนาวัสดุองค์ประกอบเหลือทิ้งจากกาแฟ เช่น เนื้อผลกาแฟดิบ, เปลือกเชอรี่แห้ง, เปลือกกะลา, เปลือกกาแฟ, เศษเมล็ดกาแฟ สารที่แตก/หัก นำมาปลูกผักสลัด เป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่วัสดุเหลือใช้

3. บริษัท คิริมารุ จำกัด
โครงการการพัฒนาระบบการเล่น multi-player สำหรับระบบ virtual Reality ที่ใช้ mobile Phone เป็นอุปกรณ์ Virtual Reality คือการสร้างภาพ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นการให้ผู้ใช้สามารถสร้างจินตนาการในสิ่งที่เห็นได้มากและลึกซึ้งกว่าปกติ ทำให้นักวิจัยพยายามที่จะคิดค้นและผลักดันให้ผู้ใช้เข้าไปสู่โลกของคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันการพัฒนาหน่วยประมวลผล และแสดงผลของ Mobile Phone พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทำให้นักวิจัยสามารถสร้าง Virtual Reality ได้ผ่าน Mobile Phone ได้โดยไม่มองพึ่งพาหน่วยประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้วิจัยเกิดแนวคิดว่าการทำ Multi-Player บน Mobile Phone ได้เช่นเดียวกัน