Incubation การบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจวิทยาศาสตร์

เป็นการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจแบบหนึ่งให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐาน โดยเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านกระบวนการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์นั้น จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระยะแรก เช่น ค่าเช่าพื้นที่สำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้มีโอกาสรอดสูงและเติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นในหลายประเทศจึงเลือกใช้อุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งสามารถช่วยลดอัตราความล้มเหลวในช่วงแรกของการจัดตั้งธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและคงอยู่ตลอดไป รวมถึงบริษัทที่อยู่ระหว่างการดำเนินธุรกิจที่ต้องการให้ธุรกิจขยายตัวอย่างมีทิศทาง เป็นการสร้างงานและความมั่นคงให้แก่สังคมและประเทศชาติ

กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ฐานธุรกิจเทคโนโลยี มีขั้นตอนตั้งแต่การสร้างความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการ (Mobilization) การสรรหาและคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเข้าสู่กระบวนการสร้างผู้ประกอบการใหม่จนสามารถจัดตั้ง ธุรกิจจัดตั้งใหม่ (Start-ups) ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ (Graduate/Spin-Off) ซึ่งในระหว่างการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละกิจการ นอกจากนั้นในกระบวนบ่มเพาะธุรกิจยังมีกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญในการเพิ่มขนาด (Upscale) ของกิจการ หรือเร่งการเติบโตของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ (Acceleration) โดยกิจกรรมนี้เน้นการสร้างพัฒนาการแบบก้าวกระโดดให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อม

วิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ วทน. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากใบสมัคร ประกอบด้วย

 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลที่จดทะเบียนนิติบุคคลสัญชาติไทยที่ขาดความเข้มแข็งทางด้านการประกอบธุรกิจเทคโนโลยี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • ต้องไม่เคยเข้ารับการบริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับเครือข่ายภูมิภาคมาก่อน
 • มีแนวคิด (Concept Model) ที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นไปได้
 • ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ

 1. ผู้สมัครที่จดทะเบียนนิติบุคคล จะต้องจดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ถ้าเกิน 5 ปีจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
 2. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะแต่ไม่สำเร็จหลักสูตร ล้มเลิกระหว่างการเข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าร่วมโครงการได้อีก
 3. ผู้ประกอบการที่สำเร็จหลักสูตรโครงการบ่มเพาะฯ ถ้าเปลี่ยนธุรกิจใหม่สามารถใช้บริการอื่นๆได้ แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะฯได้อีก

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครพิจารณาจากใบสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในใบสมัคร
 • เป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ Value Chain ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายหลักในแต่ละภูมิภาค จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้ประกอบการมีความรู้ และความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ประกอบการต้องมีแนวคิดแผนธุรกิจที่ชัดเจนและมีศักยภาพที่จะเติบโต

2. พิจารณาจากการสัมภาษณ์ ประเด็นหลักในการพิจารณา ดังนี้

 • คุณลักษณะและศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
 • การเตรียมการเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องการลงทุน
 • มีวิสัยทัศน์และแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจ
 • ความตั้งใจและความพร้อมในการเข้ารับการให้คำปรึกษา