Space พื้นที่เพื่อการจัดตั้งธุรกิจ

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จะเป็นศูนย์กลางการให้บริการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยจะมีพื้นที่สำหรับให้บริการแก่ภาคเอกชนได้อย่างครบวงจร ทั้งในส่วนของการให้บริการพื้นที่สำนักงาน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือสำหรับการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

1. Startup Space (Fixed-desk)

เป็นห้องสำหรับผู้ประกอบการ Start-up รองรับพนักงาน 1-2 คน ต่อกิจการ และมีโต๊ะ เก้าอี้ และตู้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

2. Startup Space (office)
  • ขนาด 20 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 3-5 คน
  • ขนาด 25 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 6-8 คน
  • ขนาด 35 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 8-15 คน
3. พื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม (SMLs)
  • ขนาด 30 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 3-5 คน
  • ขนาด 110 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 10-15 คน
  • ขนาด 120 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 15-20 คน
  • ขนาด 140 ตารางเมตร > เหมาะกับหน่วยงานขนาด 20-25 คน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. พื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม (SMLs)

จำนวน 23 ห้อง (ขนาด 25 – 60 ตร.ม.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

1. พื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม (SMLs)

Size S ขนาด 20-25 ตร.ม.
เหมาะสำหรับ 1-2 คน

Size M ขนาด 30-40 ตร.ม.
เหมาะสำหรับ 2-4 คน

Size L ขนาด 45-55 ตร.ม.
เหมาะสำหรับ 3-5 คน

Size VL ขนาด 60 ตร.ม.
เหมาะสำหรับ 4-6 คน