SCIENCE PARK ลุยต่อเนื่อง แนะนำบริการ ณ ม.กาฬสินธุ์

14 พฤศจิกายน 2019 - 10:33 น.
    วันนี้(14 พ.ย.62) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) เข้าพบคณะผู้บริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ แนะนำบริการต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการเกษตรในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสินค้า บริการ และเครื่องจักร ทางการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงบริการต่างๆของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พร้อมยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ โดยมีผู้เข้าเข้าร่วมรับฟังกว่า 50คน IRTC หรือ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชน เป็นหนึ่งในบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท ด้วยการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้าไปทำให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การจับคู่นวัตกรรมในรูปแบบของการใช้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงการฝึกอบรมการเสาะหาเทคโนโลยีจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สนใจบริการ โทร 0-4304-8048 “คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา” #KKUSP_IRTC #NorthesternSciencePark