โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8

2 มีนาคม 2021 - 15:05 น.
          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สนับสนุนการจัดแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ (Research to Market : R2M) ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ และกล่าวเปิดการแข่งขันโดย ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมปรับเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขันในแบบ New Normal ผ่านระบบออนไลน์ Live Streaming ลดการพบปะรวมตัวของ คนกลุ่มมากเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 22 ทีม จาก 16 มหาวิทยาลัย จากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ
ผลการแข่งขัน ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ทีม : GSAL จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลงาน : ไบโอเซ็นเซอร์ที่อาศัยเทคนิคการกระเจิงแสงแบบรามาน (Raman scattering) สำหรับตรวจวัดเชื้อซาลโมเนลลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีม : CMUgency จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงาน : เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานในรถฉุกเฉิน สำหรับประเมินอาการผู้ป่วยระหว่างนำส่งบนรถฉุกเฉิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม : Pre-ionics จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผลงาน : นวัตกรรมธาตุอาหารพืชอินทรีย์บริสุทธิ์จากอินทรียวัตถุต่างๆ
รางวัลชมเชยอันดับ 1
ทีม : Pro-Assist จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงาน : การออกแบบอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ด้วยวัสดุ ABS สำหรับการผลิตขาเทียมโดยใช้นวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติ ประเภท FDM
รางวัลชมเชยอันดับ 2
ทีม : คุณประหยัด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงาน : C.I.T. ชิทลูกอมเลิกบุหรี่