สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินโครงการ Boot Camp and Pitching Day ครั้งที่ 2 และโครงการ Business Brotherhood Pitching On The Beach

15 กุมภาพันธ์ 2021 - 10:30 น.
           สอว. เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงาน โครงการ Boot Camp and Pitching Day ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ และเป็นกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงาน โครงการ Business Brotherhood Pitching On The Beach ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการลง ใน 5 บริษัท หรือโอกาสในการลงทุน หรือโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและแสดงศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสร้างผู้ประกอบการใหม่และชักนำคู่ความร่วมมือใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสิกขรา (โรงแรมบีช วอร์ค บางแสน) จังหวัดชลบุรี