โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market : R2M) ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8

13 มกราคม 2021 - 14:00 น.
          สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สนับสนุนการจัดประกวด โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 (Research to Market : R2M Thailand 2020) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยมีมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม  ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการ สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน 
          “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย รวมถึงนักศึกษาร่วมทดสอบความเป็นไปได้ในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในรูปแบบการจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาคสู่การไปแข่งขันระดับประเทศ และในการแข่งขันครั้งนี้ มีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค จำนวน 20 ทีม จาก 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ซึ่งผลการแข่งขันมีทีมนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
–  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Longdo จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยผลงานวิจัย : กระบวนการตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็งเต้านม คาร์ซิโนเอ็มบริโอนิคแอนติเจน แคนเซอร์แอนติเจน 153และแคนเซอร์แอนติเจน 125 แบบพร้อมกัน
–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม CLASSIC จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยผลงานวิจัย : กระบวนการแปรรูปสนามกีฬาโดยใช้เทคนิคการวัลคาไนซ์น้ำยางพาราร่วมกับพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ด้วยอุณหภูมิต่ำ ประกอบด้วยการใช้พอลิยูริเทนเป็นสารเคลือบผิว
–  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม World of worm จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ด้วยผลงานวิจัย : เพียงทรายปั่นเข้มข้น
–  รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1)  ทีม Poth Gen-Y จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยผลงานวิจัย : กรรมวิธีการเคลือบไหมเย็บแผลด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโนและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีดังกล่าว 
2)  ทีม WUS analyzer จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยผลงานวิจัย : การพัฒนาแครื่องวิเคราะห์แถบอิมมูโนโครมาโทกราฟี