SPARK STSP Innovation Fair 2020 “Innovation Driven the New South” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

13 มกราคม 2021 - 12:45 น.
          อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จ.สงขลา โดย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวความเป็นมาในการจัดงาน และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง สป.อว. กล่าวเปิดงาน
          ภายในงานนั้นมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ภายใต้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมด้วยงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในด้านต่างๆ