กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ครั้งที่ 2

8 กันยายน 2020 - 11:23 น.
          สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ภาพรวมของกิจกรรมจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Incubation Platform) และแผนงานการพัฒนาบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ (Service Platform) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานในแต่ละเครือข่าย ทั้งสิ้น 16 แห่ง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม ขั้นตอน และวิธีการดำเนินงานระหว่างเครือข่าย ผ่านการนำเสนอบทความจากผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค จำนวน 16 บทความ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้จริง ตลอดจนให้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ “การวินิจฉัยและให้คำปรึกษา ในสภาวะการตลาดยุคใหม่” โดย อ.ชวพจน์ ศุภสาร ที่ปรึกษาด้านการตลาดและอาจารย์ประจำคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้น ลงพื้นที่ศึกษาดูงานผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ วทน. จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัทอาร์ เอสที โรโบติกส์: หุ่นยนต์แขนกลผลิตโดยบริษัทของคนไทย และ บริษัท รีฟัน จำกัด : Refun machine ตู้รับซื้อขยะรีไซเคิล อัตโนมัติ