สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up) ครั้งที่ 1

31 สิงหาคม 2020 - 16:33 น.
        สอว. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ การยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (RD Facilities Boost up) ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม D206 ชั้น 2 อาคาร D อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่มีศักยภาพเหมาะสมต่อการพัฒนายกระดับงานวิจัยและสามารถใช้บริการการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ สำหรับผลิตเพื่อทดสอบตลาด