สอว. เข้าร่วมงานเปิดตัว The Beegins Co-Working Space พื้นที่สร้างสรรค์ทางธุรกิจ

28 สิงหาคม 2020 - 10:13 น.
          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สอว. ได้เข้าร่วมงานเปิดตัว The Beegins Co-Working Space พื้นที่สร้างสรรค์ทางธุรกิจ  กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ นักศึกษา ตลอดจนเพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ ด้านจิตวิญญาณแห่งความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)เสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (Collaboration-Coordination Projects)เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ เหล่านภากุล รองผู้อำนวยการด้านเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมและโครงสร้าง อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ  ณ ห้อง The Beegins Co-Working Space ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ