สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

20 กรกฎาคม 2020 - 15:54 น.
          สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากรและติดตามผลการดำเนินโครงการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีกำหนดจัดอบรม “การใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) และการจัดทำแผนงานยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facility Boost up)” ในระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ http://www.stdb.mhesi.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบเว็บไซต์ STDB และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลในระบบเว็บไซต์ STDB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหารือการดำเนินงานและการจัดทำข้อเสนอโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม แผนงานการยกระดับการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการด้วยเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ววน. (RD facility Boost up) เพื่อพัฒนาการดำเนินงานต่อไปในอนาคต