สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

16 กรกฎาคม 2020 - 13:23 น.
          สอว. เข้าร่วมเป็นวิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานระบบเว็บไซต์ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructre Databank : STDB) http://www.stdb.mhesi.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการนำเข้าข้อมูลและใช้ประโยชน์ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ภายใต้การดำเนินงานโครงการนำร่องของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563