กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

19 มีนาคม 2020 - 10:30 น.

              ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการคัดเลือกผู้ประกอบการโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีนโยบายหลักในการบ่มเพาะผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่และมีการพัฒนาจนกลายเป็นบริษัทเต็มรูปแบบที่มีศักยภาพ รวมไปถึงการเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ จนสามารถขยายไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ภายใต้การดำเนินงานแผนงานบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้อง Meeting Room อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ชั้น 4 อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่