กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563

19 มีนาคม 2020 - 10:24 น.

             กิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้ารับบริการโครงการย่อยภายใต้การดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาทิ โครงการพัฒนาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ และโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม MI 306 อาคาร Innovation Park ตึก M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.สุมนรัตน์ ริยาพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้ประกอบการสนใจเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 16 ราย สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมได้ ดังนี้ กลุ่มเครื่องสำอาง จำนวน 3 ราย กลุ่มอาหาร จำนวน 11 ราย และกลุ่มการเกษตร 2 ราย