สอว. ร่วมกับ มทส. จัดกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp

10 มีนาคม 2020 - 13:17 น.

       เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ท กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Student Entrepreneurship Development Academy: SEDA)
        หัวหน้าผู้ตรวจราชการ อว. กล่าวว่า “กิจกรรม SiBB Global Life Science Innovation Bootcamp มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้สามารถนำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรม และเริ่มต้นประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ หรือเป็นวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ให้ขยายธุรกิจหรือความร่วมมือระหว่างประเทศ ผ่านการเชื่อมโยงและจับคู่ทางธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในระดับสากล”
         ดร.มัลลิกา สังข์สนิท หัวหน้าโครงการ SEDA มทส. กล่าวว่า “จากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้มีนโยบายการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม และขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ (Entrepreneurial University) ผ่านการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น รวมทั้งการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (Entrepreneurship Incubation) จึงได้ร่วมกับ สอว. ในการดำเนินโครงการ Business Brotherhood มาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มทส. ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ประกอบการ (Student Startup) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาวะ (Health & Wellness Tech) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ให้สามารถเร่งการเติบโตและเข้าถึงตลาดในระดับนานาชาติได้”
         โดยในกิจกรรมการพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น ตลอดระยะเวลา 5 วันนี้ ทีมที่ได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 ทีม จากมหาวิทยาลัยเครือข่าย จะได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนากลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจชีวการแพทย์ในระดับสากล การพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสากล การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ และการพัฒนาแบบจำลองทางเงิน โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาเป็นวิทยากรและเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมนี้จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Bio Investment 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ