Research to Market Thailand 2020

5 กุมภาพันธ์ 2020 - 16:38 น.

        สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สนับสนุนการจัดประกวดแผนธุรกิจระดับชาติ  โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market : R2M Thailand 2020) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน โดยมีนางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน

       โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Research to Market : R2M Thailand 2020) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำ แผนศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมในการนำผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัยหรือผู้คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงนิสิต นักศึกษา ได้ทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอด ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์