การประชุมติดตามการดำเนินงานเเละพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563

22 มกราคม 2020 - 10:19 น.

          วันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ร้านอาหารท่าน้ำภูแลแห่งใหม่ จ.เชียงราย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานเเละพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ จ.เชียงราย

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค แผนการดำเนินโครงการ รวมทั้ง ผลการดำเนินงานรายไตรมาส และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ที่เกิดจากการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และสามารถดำเนินงานภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งในที่ประชุมฯ มีวาระแจ้งเพื่อทราบ เรื่องแผนการดำเนินงานของ สอว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนการจัดกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในระยะถัดไป รวมถึงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ