กิจกรรมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ระดับภูมิภาค

5 พฤศจิกายน 2019 - 23:47 น.

ครั้งแรกกับการก้าวเข้าสู่รอบระดับประเทศถึง 2 ทีม ของนักศึกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในกิจกรรมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ระดับภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.ชื่อทีม: Trader born (รางวัลชมเชย)
ชื่อผลิตภัณฑ์: GOOD OOD SYSTEM
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.บุษกร คำโฮม อาจารย์คณะบริหารศาสตร์
ชื่อนักวิจัย: ดร.ประชา คำภักดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อสมาชิก
1.นายกรกฤช หอมหวล การจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์
2.นายภาสกร บุญส่ง การจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์
3.นายอนันต์ บำเพ็ญ การจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์
4.นายอัคครเดช พวงผกา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5.นายวุฒิชัย ศรีต้นวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
           ระบบSmart Farm ที่ช่วยในการดูแลสุกรรวมไปถึงการควบคุมการเปิด-ปิดไฟ การควบคุมอุณหภูมิภายในห้อง นอกจากนี้ยังมีระบบกำจัดกลิ่นภายในฟาร์มสุกรอีกด้วย โดยการนำ โอโซน เข้ามามีส่วนช่วยในระบบ สามารถควบคุมปริมาณโอโซนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยระบบ IOT โดยการควบคุมและการรับการแจ้งเตือนสามารถควบคุมและแจ้งเตือนผ่าน Line chat bot ระบบจะมีการแจ้งเตือนถ้าหากเกิดข้อผิดพลาด

 

 

2.ชื่อทีม Together UBU (รางวัลชมเชย)
ชื่อผลิตภัณฑ์: PLANTI CONER
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.อรุณรัตน์ เศวตธรรม อาจารย์คณะบริหารศาสตร์
ชื่อนักวิจัย: ดร.ประชา คำภักดี อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อสมาชิก
1.นายศักยภาพ สิงห์วงศ์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารศาสตร์
2.นางสาวสุธาสินี พรโสม ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ บริหารศาสตร์
3.นายศราณุวัฒ มัศยามาศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์
4.นางสาวธัญญลักษณ์ ทองปัญญา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์สำหรับการปลูกเห็ดคุณภาพสูงด้วยตู้คอนเทนเนอร์ มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งที่จำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเห็ด เช่นเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ ระบบทำความเย็น ระบบไฟ ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ โดยทั้งหมดนี้จะเน้นการใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือโซลาเซลล์เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟ ควบคุมระบบได้ด้วยแอปพลิเคชัน

 

 

 

                   โดยในรอบระดับประเทศของโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ระดับประเทศ ประจำปี 2563 “Research to Market: R2M Thailand 2020” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการดังนี้
1. เพื่อจัดทำแผนการศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมในการนำผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
2. เพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร
4. เพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่บนฐานเทคโนโลยี
และอีก 3 ทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เข้าร่วมการแข้งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ระดับภูมิภาค

1. ชื่อทีม: Formitech
ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย: ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ,อ.อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ชวพจน์ ศุภสาร อาจารย์คณะบริหารศาสตร์
รายชื่อสมาชิก
1.นายอานนท์ พิริยะกิจไพบูลย์ การบัญชี บริหารศาสตร์
2.นางสาวฐิติรัตน์ อุดมสันต์ การบัญชี บริหารศาสตร์
3.นายอนันต์ วันนา วิศวะเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
4.นางสาวนีรนุช แน่นอุดร เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์
5.นางสาวนันทนัช เสนาวงษ์ เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์

2. ชื่อทีม: Formic for you
ชื่อผลิตภัณฑ์: เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย: ดร.ศันศนีย์ ศรีจันทร์ ,อ.อนุพงษ์ รัฐิรมย์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.กมลพร นครชัยกุล อาจารย์คณะบริหารศาสตร์
รายชื่อสมาชิก
1.นางสาวกานดา สังฆะชัย การตลาดค้าปลีก บริหารศาสตร์
2.นางสาวพิมศิริ ตุ่นยอด การตลาดค้าปลีก บริหารศาสตร์
3.นางสาวอรปรียา สอนสี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ วิทยาศาสตร์
4.นางสาวสีรุ้ง โชคบัณฑิต การตลาดค้าปลีก บริหารศาสตร์
5.นายสิทธิชัย กาฬเนตร การจัดการธุรกิจ บริหารศาสตร์

3. ชื่อทีม: UBU 2MKT
ชื่อผลิตภัณฑ์: UBU WAX
ชื่อนักวิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ,อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา: อ.เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง, อ.ศุภกัญญา จันทรุกขา อาจารย์คณะบริหารศาสตร์
รายชื่อสมาชิก
1. นายศุภกิจ วิเศษรัตน์ การบัญชี บริหารศาสตร์
2. นายอภิวัฒน์ คันทะภูมิ การตลาด บริหารศาสตร์
3. นายสาโรจน์ บุตรราชเทพ วิทยาการตอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4. นางสาวพัชรา แตงร่ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารศาสตร์

โดยหน่วยพัฒนา Startup อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี