กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน”

9 มกราคม 2020 - 16:00 น.

วันที่: 09/01/2020
เวลา: 16:00 น. - 17:30 น.

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางหัวข้อ “มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน”
วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรได้ร่วมกับคณะนักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรหัวข้อ“มหัศจรรย์สารพันธุกรรมดีเอ็นเอขั้นพื้นฐาน” วันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2562 โดยจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ซึ่งมีการอบรมภาคทฤษฎีโดยดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา นักวิจัย และนางกุลนิดา ช่างไม้ ผู้ช่วยนักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ณ ห้องบรรยาย 1 และอบรมภาคปฏิบัติโดยคณะนักวิจัย ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ และนักวิชาการ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพพืช บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยนักเรียนได้เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานต่างๆของพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช ได้แก่ การเตรียมสารละลายสำหรับงานพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช การสกัดดีเอ็นเอ การตรวจวัดปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอ การแยกดีเอ็นเอตามขนาดด้วยเทคนิคเจลอิเลคโตรโฟรีซีส การสกัดแยกดีเอ็นเอจากเจลอะกาโรส การตัดดีเอ็นเอด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ การออกแบบไพรเมอร์ และการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมดีเอ็นเอด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรส ซึ่งนักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้พื้นฐานด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืชจากกิจกรรมอบรมตลอด 5 วัน อีกทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์โมเลกุลพืช พร้อมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในสายอาชีพวิจัยต่อไป