การแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 (Research to Market Thailand : R2M 2020) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

31 มกราคม 2020 - 8:00 น.

วันที่: 31/01/2020 - 02/02/2020
เวลา: 8:00 น. - 22:00 น.

การแข่งขันจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจของผลงานวิจัยและนวัตกรรม ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีตัวแทนผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 ทีม